Creatieve Revolte
home
portfolio
shop
info
contact

portfolio

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Filter by:

portfolio

Grassroots revolutie met The Greater Reset
24/5/2021
Motion Graphics, Video
Zoals je misschien merkt zitten we in een tijd van grote veranderingen. Veel systemen en denkwijzen zijn verouderd en dienen ons als mensheid maar ook de planeet en de dieren niet. Er komen steeds meer initiatieven om dit aan te pakken, zowel vanuit de top als lokaal. Hoewel deze top, dus de invloedrijke mensen op deze aarde, langzamerhand bewegen naar een duurzamere toekomst met initiatieven als The Great Reset, ontstaan er bij de mensen ook andere vragen. Want het initiatief van The World Economic Forum lijkt alleen deze top te dienen. Door bijvoorbeeld uitspraken als 'You will own nothing and you will be happy' die in een marketing campagne is gebruikt. Wie zijn dan degene die niets zullen bezitten? En een betere vraag: Wie zijn degene die wel iets zullen bezitten?Sommige mensen, zoals ik krijgen hierdoor twijfels over de maatschappelijke uitwerking van deze plannen. Want bijvoorbeeld onderwerpen als machtsstructuren, trans-humanisme, privacy, belasting-omzeiling, verdachte geldstromen, belangen verstrengeling, vrije media, ethiek van AI, het gecentraliseerde geld systeem en ga zo door worden in deze campagnes niet met het lokale perspectief behandeld. Ik krijg meer het idee dat er voor mij besloten wordt zonder dat ik daar keuze in heb. Bovendien zijn veel van de sprekers niet democratisch gekozen. Genoeg reden om mijn skills in te zetten voor ook de lokale achterban, de mensen zelf, de grotere reset.‍Toen in januari 2021 veel mensen bezig waren met klagen over de lockdown en beperking van vrijheden, meldde ik me aan als vrijwilliger bij The Greater Reset. Ik wilde onderdeel zijn van de oplossing en zelf wat kunnen doen in plaats van passief klagen bij de overheid. John, Derrick en Ramiro, de organisatoren van The Greater Reset, hadden een online streaming event georganiseerd in de week dat ook de leden van het WEF samen kwamen in Davos. Om zo duidelijk het tegengeluid te laten klinken. Het evenement was opgedeeld in 5 dagen met verschillende themas en sprekers. Elke dag bestond uit een apart thema: Dag 1 - The Agora, Dag 2 - Health & Education, Dag 3 - Nature, Dag 4 - Technology en Dag 5 - Community. Hiervoor maakte ik een complete streaming pack met een geanimeerd logo, lower thirds, countdown video's, videoloops en achtergronden. De stream verliep de eerste dagen niet vlekkeloos maar de inhoud van sommige sprekers was geweldig. Het inspireerde veel mensen zelf de verantwoordelijkheid te nemen op een bekrachtigende manier. Later, na de succesvolle stream in januari 2021 met vele kijkers over de gehele wereld via verschillende (censuur vrije) platformen, werd ik gevraagd om ook voor de tweede editie een livestream pack te maken. Ook verschillende bedrijven met maatschappelijke intenties keken in januari mee waardoor we een aantal hoofdsponsors kregen. Wat er in resulteerde dat ik met het maken van de nieuwe editie, afspraken had gemaakt met een zeer nette vergoeding. Ook konden er nu offline events georganiseerd worden en werden er andere sprekers geboekt van hogere kwaliteit. Ik had veel meer tijd voor de branding en heb de videocontent gebaseerd op de look & feel van Sergio's grafisch ontwerp. Er was ruimte voor allerlei onderwerpen waarvan sommige zeer controversieel en politiek gevoelig en andere universeel geaccepteerd. Iedereen kon zijn zegje doen, publiek kon aan het eind vaak vragen stellen en de sfeer was zeer open en optimistisch. Het publiek werd daadwerkelijk geïnspireerd om in plaats van dood te staren op het probleem, juist actie te ondernemen in de richting van de verandering die men wilt zien.‍ As you may notice, we are in a time of great changes. Many systems and ways of thinking are outdated and do not serve us as humanity but also the planet and the animals. More and more initiatives are being taken to tackle this, both from the top and locally. Although this top, i.e. the influential people on this earth, are gradually moving towards a more sustainable future with initiatives such as The Great Reset, other questions arise among the people. Because the initiative of The World Economic Forum only seems to serve this summit. For example, statements such as 'You will own nothing and you will be happy' that have been used in their marketing campaign. Who then are the ones who will have nothing? And a better question: Who are the ones who will own something?This gives some people, like me, doubts about the social impact of these plans. Because, for example, topics such as power structures, trans-humanism, privacy, tax avoidance, suspicious money flows, conflicts of interest, free media, ethics of AI, the centralized money system and so on are not really treated with the local perspective in these campaigns. I get the feeling that decisions are made for me without me having a choice. Moreover, many of the speakers are not democratically elected. Enough reason to use my skills for the local supporters, the people themselves, the bigger reset.When many people were complaining about the lockdown and the restriction of freedoms in January 2021, I volunteered at The Greater Reset. I wanted to be part of the solution and be able to do something myself instead of passively complaining to the government. John, Derrick and Ramiro, the organizers of The Greater Reset, had organized an online streaming event at the same week that the members of the WEF also gathered in Davos. To make the counter-sound even more loud. The event was divided into 5 days with different themes and speakers. Each day consisted of a separate theme: Day 1 - The Agora, Day 2 - Health & Education, Day 3 - Nature, Day 4 - Technology and Day 5 - Community. For this I made a complete streaming pack with an animated logo, lower thirds, countdown videos, video loops and backgrounds. The content of some speakers was great. It inspired many people to take responsibility for themselves in an empowering way.Later, after the successful stream in January 2021 with many viewers all over the world via various (censorship-free) platforms, I was asked to make a livestream pack for the second edition as well. Various companies with social intentions also participated in January, which resulted in a number of main sponsors. As a result, by making the new edition, I had made agreements with a very decent compensation. Offline events could now also be organized and other speakers with a higher quality message were booked. I had much more time for the branding and based the video content on the look & feel of Sergio's graphic design. There was room for all kinds of topics, some of which were highly controversial and politically sensitive and others universally accepted. Everyone could have their say, the audience could often ask questions at the end and the atmosphere was very open and optimistic. The audience was actually inspired to take action toward the change they want to see instead of staring at the problem.‍
Minimalistische advertentie voor magazine
2/10/2020
vormgeving
Ik maakte een opvallende minimalistische advertentie voor het 'infinity' & 'essential' model in twee kleuren. Voor een opdracht van mijn werkgever maakte ik een minimalistische advertentie voor het Vapemag magazine. Een B2B magazine die verhalen en advertenties binnen de vape-branche publiceert en verspreid. Het bedrijf RELX die dit jaar het Red Dot award voor product design heeft gewonnen, leverde de complete branding aan. Ik kreeg de opdracht om binnen de branding van RELX een advertentie te ontwerpen die de 'infinity' & 'essential' modellen in Nederland introduceert. Een primeurtje, dus beter om de gebruikers van soortgelijke modellen te laten weten dat wij RELX hebben gelanceerd in de Benelux. Het aangeleverde materiaal bestond vooral uit op web gebaseerde sfeer afbeeldingen, veel horizontaal georiënteerde vormgeving. De advertentie moest op A4 formaat worden gedrukt dus zette ik de uitgekozen visual om naar een verticale vormgeving, zie de afbeelding hier onder. De rest van het opmaakproces zie je in de Engelstalige video hierboven. De transparante stof is gespiegeld gedupliceerd in het gestreepte vlak. Dit met een verloop naar wit, om harde randen te voorkomen. For an assignment from my employer I made a minimalist advertisement for the Vapemag magazine. I made an eye catching minimalist advertisement for the 'infinity' & 'essential' model in two colors. A B2B magazine that publishes and distributes stories and advertisements within the vape industry. The company RELX, which won the Red Dot award for product design this year, provided the complete branding. I was commissioned to design an advertisement within the branding of RELX that introduces the 'infinity' & 'essential' models in the Netherlands. A first, so better to let users of similar models know that we have launched RELX in the Benelux. The material supplied mainly consisted of web-based atmospheric images, a lot of horizontally oriented design. The advertisement had to be printed in A4 format, so I converted the selected visual to a vertical design, see the image below. You can see the rest of the formatting process in the English-language video above.
Viral audio sample remix
16/8/2020
video
Ik gaf mijn eigen draai aan het de #Spillingwateronbabies hype en maakte een funky remix. TikTok is een sociale media-app waarmee korte muziekvideo's gemaakt en gedeeld kunnen worden. Dit is voor sommigen wellicht bekend maar een van de originele functies van dit platform is de 'gebruik geluid' knop. Hiermee kopieer je het geluid en kun je er zelf een andere video voor gebruiken. Een tijdje geleden spotte ik de de #Spillingwateronbabies trend en ging op zoek naar de originele video van Mr Hotspot: Ik kwam op het idee om er mijn eigen draai aan te geven niet vanuit de app, omdat de app je alleen toelaat om het originele geluid te gebruiken. Ik gebruikte Adobe audition die na mijn laatste gebruik ook weer drie updates nodig had. Maar goed, ik kon er nog prima mee uit de voeten. Na het samplen van het geluid, metselde ik er een trapbeat van The Hybrid Drummer omheen met een funky sax sampletje als kers op de taart.Toen de remix compleet was, heb ik met de beelden van Cotton een videoclip gemaakt. Aan het eind zie je een stukje van de sound design edit in Adobe Audition met de originele beelden van Mr Hotspot en The Hybrid Drummer.‍ TikTok is a social media app that allows to create and share short music videos. This may be familiar to some, but one of the original features of this platform is the 'use sound' button. With this you copy the sound and you can use another video for it. When I spilled the #Spillingwateronbabies hype a while ago and found Mr Hotspot's original video:I also put my own spin on it. I didn't do it from the app because the app only allows you to use the original sound. Adobe audition was also three updates later after my last use, but well, I was still fine with it! After sampling the sound, I put a trap beat from The Hybrid Drummer around it with a funky sax sample as icing on the cake. When the remix was complete, I made a video clip with the footage from Cotton. At the end you'll see a piece of the sound design edit in Adobe Audition with the original footage from Mr Hotspot and The Hybrid Drummer.
Philip & Yvo - Dampen
14/10/2019
video, animatie
Dampen of toch maar roken? Philip wordt geconfronteerd met een pragmatische paradox. Dampen heeft veel mensen van het gebruik van tabak geholpen. Toch is dampen niet 'gezond' of onschuldig, wat bleek uit de enorme mediastorm van Oktober 2019. In Amerika vielen meerdere doden doordat dampers allerlei soorten olie toe voegden aan de e-sigaret vloeistof. De storm heeft toen voor aardig wat debat en controversie gezorgd. Door de paniek kwamen vooral beginnende dampers, zonder dat ze het doorhadden, voor een dilemma: Roken of dampen.‍ Een karikatuur van dubbele binding en paniekachtige mediaNaast gewoon amusement heeft de video met name de intentie te spotten met de paniekachtige media. Deze schetst een destructief toekomstbeeld voor de mensen die een gezonder alternatief hadden gevonden voor het roken van tabak. Het effect hiervan is dat sommige onderworpen tabaksrokers voor een dilemma kwamen te staan. Althans, dat is wat ze dachten want feitelijk kan men kan ook gewoon zonder hulpmiddelen stoppen. Vaping has helped many people from using tobacco. Yet vaping is not 'healthy' or harmless, as the enormous media storm of October 2019 showed. In America, several deaths were caused by vapers adding all kinds of oil to the e-cigarette liquid. The storm then caused quite a bit of debate and controversy. Because of the panic, mainly native vapers, without realizing it, faced a dilemma: Smoking or fumes. A caricature of double bind and panic-like media. In addition to ordinary entertainment, the video mainly intends to mock the panic-like media. This sketches a destructive picture of the future for those who had found a healthier alternative to smoking tobacco. The effect of this has been that some subjected tobacco smokers were faced with a dilemma. At least, that's what they thought because in fact it is possible that one can just stop smoking without any aids.
Home
portfolio
shop
0
info
contact