Creatieve Revolte
home
portfolio
shop
info
contact

portfolio

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Filter by:

portfolio

Exit & Build
6/11/2021
journey, solutions, challenges, current system, John, Rebecca Bush, Greater Reset, events, collaboration, Exit & Build, mission, counteract, technocratic, tyrannical, centralized control, alternative, agorist perspective, libertarian, social philosophy, voluntary transactions, economic circuit, government-controlled market, freer society, violent revolution, personal freedom, individual responsibility, shared prosperity, target audience, branding, reactive paradigm, powerlessness, digital identity, coronavirus passport, petition, European Commission, agorist solution, farms, communities, countryside, decentralizing, institutions, financial systems, food, energy, businesses, corporation, activation, inspiration, motivation, isolation, frustration, logo, minimalist, color palette, typeface, readability, information transfer, structured layout, video content, bombastic, dramatic style, dull, slow, bureaucratic, paper maps, visual elements, consistent visual tone of voice reis, oplossingen, uitdagingen, huidig systeem, John, Rebecca Bush, Greater Reset, evenementen, samenwerking, Exit & Build, missie, tegengaan, technocratisch, tiranniek, gecentraliseerde controle, alternatief, agorist perspectief, libertair, sociale filosofie, vrijwillige transacties, economisch circuit, door de overheid gecontroleerde markt, vrijere samenleving, gewelddadige revolutie, persoonlijke vrijheid, individuele verantwoordelijkheid, gedeelde welvaart, doelgroep, branding, reactief paradigma, machteloosheid, digitale identiteit, coronaviruspaspoort, petitie, Europese Commissie, agorist-oplossing, boerderijen, gemeenschappen, platteland, decentraliseren, instellingen, financiële systemen, eten, energie, bedrijven, corporatie, activering, inspiratie, motivatie, isolatie, frustratie, logo, minimalistisch, kleurenpalet, lettertype, leesbaarheid, informatieoverdracht, gestructureerde lay-out, video-inhoud, bombastisch, dramatisch stijl, saai, traag, bureaucratisch, papieren kaarten, visuele elementen, consistente visuele tone of voice.
Grassroots revolutie met The Greater Reset
24/5/2021
Motion Graphics, Video
change, transformation, outdated systems, humanity, planet, animals, initiatives, global, local, World Economic Forum, sustainable future, The Great Reset, fairness, effectiveness, solutions, talents, local community, inspiration, January 2021, lockdown, limited freedoms, The Greater Reset, proactive contribution, online event, WEF, Davos, themes, health, education, nature, technology, community, streaming package, animated logos, lower thirds, countdown videos, backgrounds, speakers, responsibility, livestream, censorship-free platforms, socially engaged companies, main sponsors, marketing team, content improvement, offline events, high-quality speakers, professional level, branding, graphic design, controversial topics, universally accepted, open atmosphere, audience questions, desired change verandering, transformatie, verouderde systemen, mensheid, planeet, dieren, initiatieven, globaal, lokaal, World Economic Forum, duurzame toekomst, The Great Reset, eerlijkheid, effectiviteit, oplossingen, talenten, lokale gemeenschap, inspiratie, januari 2021, lockdown, beperkte vrijheden , The Greater Reset, proactieve bijdrage, online event, WEF, Davos, thema's, gezondheid, onderwijs, natuur, technologie, community, streamingpakket, geanimeerde logo's, lower thirds, countdown video's, achtergronden, sprekers, verantwoordelijkheid, livestream, censuurvrij platformen, maatschappelijk betrokken bedrijven, hoofdsponsors, marketingteam, contentverbetering, offline events, hoogwaardige sprekers, professioneel niveau, branding, grafisch ontwerp, controversiële onderwerpen, algemeen geaccepteerd, open sfeer, publieksvragen, gewenste verandering
Minimalistische advertentie voor magazine
2/10/2020
vormgeving
Ik maakte een opvallende minimalistische advertentie voor het 'infinity' & 'essential' model in twee kleuren. Voor een opdracht van mijn werkgever maakte ik een minimalistische advertentie voor het Vapemag magazine. Een B2B magazine die verhalen en advertenties binnen de vape-branche publiceert en verspreid. Het bedrijf RELX die dit jaar het Red Dot award voor product design heeft gewonnen, leverde de complete branding aan. Ik kreeg de opdracht om binnen de branding van RELX een advertentie te ontwerpen die de 'infinity' & 'essential' modellen in Nederland introduceert. Een primeurtje, dus beter om de gebruikers van soortgelijke modellen te laten weten dat wij RELX hebben gelanceerd in de Benelux. Het aangeleverde materiaal bestond vooral uit op web gebaseerde sfeer afbeeldingen, veel horizontaal georiënteerde vormgeving. De advertentie moest op A4 formaat worden gedrukt dus zette ik de uitgekozen visual om naar een verticale vormgeving, zie de afbeelding hier onder. De rest van het opmaakproces zie je in de Engelstalige video hierboven. De transparante stof is gespiegeld gedupliceerd in het gestreepte vlak. Dit met een verloop naar wit, om harde randen te voorkomen. For an assignment from my employer I made a minimalist advertisement for the Vapemag magazine. I made an eye catching minimalist advertisement for the 'infinity' & 'essential' model in two colors. A B2B magazine that publishes and distributes stories and advertisements within the vape industry. The company RELX, which won the Red Dot award for product design this year, provided the complete branding. I was commissioned to design an advertisement within the branding of RELX that introduces the 'infinity' & 'essential' models in the Netherlands. A first, so better to let users of similar models know that we have launched RELX in the Benelux. The material supplied mainly consisted of web-based atmospheric images, a lot of horizontally oriented design. The advertisement had to be printed in A4 format, so I converted the selected visual to a vertical design, see the image below. You can see the rest of the formatting process in the English-language video above.
Home
portfolio
shop
0
info
contact