Creatieve Revolte
home
portfolio
shop
info
contact
Home
portfolio
shop
0
info
contact

Toen veel klimmers niet meer in de klimhal terecht konden, bedacht Mathijs van Kuijk eigenaar van Waffle Gear, een oplossing voor de thuiszittende boulderaars.

Het hangboard, dé oplossing voor klimmers en boulderaars die thuis toch de klimskills op peil willen houden. Het Hangboard is een trainingsinstrument met een aantal rondvormige uitsparingen. Dit zijn grepen om verantwoord de kracht in de vingers en armen te trainen. Alhoewel het aanbod niet heel groot is, zijn de hangboards er in verschillende soorten en maten. Mathijs koos ervoor het product in hout uit te voeren. Een fijne structuur om aan vast te houden met als bijkomend uitgangspunt de duurzaamheid van het product.

Toen hij het product lanceerde zocht hij naar een gepast logo. Waffle maakt dus duurzaam handgemaakt producten voor de gehele klimgroep en simuleert het echte klimmen op een berg. De eerste schets was visueel gebaseerd op de klimgaten in combinatie met het thuis trainen. Ook hebben we gespeeld met de kleine gaatjes die je ziet in klimhallen wat de structuur zou kunnen vormen voor de positionering en uitlijning van het logo. Toch waren we van mening dat dit nog te ver af stond van de natuur. Want het échte klimmen gebeurt natuurlijk niet thuis, men traint in feite voor het echte werk. Omdat het woord Waffle vanuit de taal niet gerelateerd wordt aan de sector moet men gelijk aan het logo zien om wat voor bedrijf het gaat. Zodoende is het huidige logo ontstaan. Het finale logo vormt met de klimgaten van een hangboard de bergen in de natuur.

Gebruikers die het hangboard thuisgestuurd krijgen zijn niet perse ervaren klussers. De bedoeling van het instructieboekje was dan ook het simplificeren van het bevestigen aan de muur. Dit boekje wordt samen met het hangboard en benodigde schroeven meegeleverd in de doos. Om het versimpelen te benadrukken heb ik gebruik gemaakt van Ikea-achtige 3D illustraties bedrukt op een A6 formaat wikkelvouw liggend. Dit formaat past precies in de doos en wanneer het uitgevouwen wordt kan men ook gelijk de positionering van de boorgaten zien. Er hoeft dan alleen nog met een potlood een gat door het papier gedrukt te worden zodat je kunt zien waar je moet boren en men is klaar om te trainen.

When many climbers were no longer able to use the climbing hall, Mathijs van Kuijk, owner of Waffle Gear, came up with a solution for boulderers staying home.

The hangboard, the solution for climbers and boulderers who want to maintain their climbing skills at home. The Hangboard is a trainingtool with a number of circular recesses. These are grips to responsibly train the strength in the fingers and arms. Although the range is not very large, the hangboards come in different shapes and sizes. Mathijs chose to produce the product in wood. A fine structure to stick to, with the durability of the product as an additional starting point.

When he launched the product, he looked for an appropriate logo. Waffle therefore makes sustainable handmade products for the entire climbing group and simulates real climbing on a mountain. The first sketch was visually based on the climbing holes in combination with training at home. We also played with the small holes you see in climbing halls which could form the structure for the positioning and alignment of the logo. Yet we felt that this was still too far removed from nature. Because real climbing does not happen at home, of course, people actually train for the real thing. The word Waffle is not related to the sector in the language, one must immediately see what kind of company it is by seeing the logo. This is how the current logo was created. The final logo forms the mountains in nature with the climbing holes of a hangboard.

Users who receive the hangboard at home are not necessarily experienced handymen. The purpose of the instruction manual was therefore to simplify mount it on the wall. The manuall is supplied in the box together with the hangboard and necessary screws. To emphasize the simplification, I used Ikea-like 3D illustrations printed on an A6 format wrapfold landscape. This format fits exactly into the box and when it is unfolded you can also immediately see the positioning of the drillholes. All you have to do is press a hole through the paper with a pencil so that you can see where to drill and you are ready to train.

No items found.

Waffle Gear

December 12, 2020