Creatieve Revolte
home
portfolio
shop
info
contact
Home
portfolio
shop
0
info
contact

Ik sloot me aan bij Take Back Our Tech (TBOT) omdat ik voelde dat er conflicten zouden komen aan de frontlinie van internet. Niet iedereen is voorbereid op wat komen gaat en vertrouwd machtige softwarediensten en bedrijven.

Sinds de lekken van Cambridge Analytica in 2016 maar ook 2020 is een grote groep mensen zich bewust geworden van wat de effecten kunnen zijn van verhandelen van persoonlijke data. Maar ook klokkenluider Edward Snowden bewees een paar jaar geleden al op welke manieren Big Tech en vooral overheidsinstanties onze data wordt gebruikt. Op het gebied van besturingssystemen, beide mobiel en desktop, zijn er nog steeds maar twee grote aanbieders. Men beloofd meer privacy maar de realiteit is anders. Dat zien we in het eerste half jaar van TBOT: Take Back Our Tech. Vooral in dit artikel legt Ramiro Romani, de oprichter van TBOT, gedetailleerd en onderbouwd uit wat de privacy problemen van de meest gebruikte desktop besturingssystemen zijn. Of je het er nu mee eens bent of niet, we zijn middels wel in een interessante en tegelijk griezelige wereld terecht gekomen waarvan ik het belangrijk vind dat er meer aandacht voor alternatieven is.

,,Let's use technology that doesn't use us"


Ik werd gevraagd om als onderdeel van het online design team mee te werken aan de videocontent van deze website. De afkorting van TBOT is dus Take Back Our Tech en het idee was om de TBOT ook echt een personage te maken in de content. Een robotje dat te hulp schiet om de technologie te gebruiken die ons niet gebruikt. In het eerste half jaar gaat het vooral om Linux en desktop besturingssystemen. Hoe stappen we over op dit besturingssysteem, op welke vlakken krijg je je controle terug en waar loop je tegen aan wanneer je ermee gaat werken? In de tweede helft van het jaar focust TBOT zich op de telefoon en op welke manieren je je kunt beschermen tegen ongewenste tracking en profiling. Dus het vermijden van verzameling van jou persoonlijke data door derde partijen. Er zijn in Europa strenge wetten op dit gebied maar toch lijken machtige bedrijven deze wetten steeds een stapje voor te zijn.

takebackourtech.org/

Creatie van het alternatief

De content van TBOT is bedoeld voor degene die bereid is om de offers te maken die horen bij het weg bewegen van comfortabele software en het verschil willen maken in een tech wereld waar dus alsmaar minder privacy, keuze en vrijheid beschikbaar lijkt te zijn. TBOT leert zijn gebruikers juist over gebruiksvriendelijke software die gratis en open source is, maar belangrijker nog, men niet bespioneert en hen controle geeft over welke data zij vrijgeven. Door innemende en bewuste gebruikers te verbinden met hard werkende ontwikkelaars, ontstaat een ecosysteem dat mensen nodig hebben om dit concreet te verwerkelijken.

Maak proces

In dit lopende project focus ik me voor 80% op videomontage en 20% animatie. Omdat de content veelal droog over kan komen is ook de passende sound design een steeds groter spelende rol. Voor elke aflevering wekte ik voor de intro's en transities, de illustraties van Ulysses XYZ, onderdeel van het design team van TBOT, tot leven. Ik versterk de content met name met overlays, overgangen, simpele ondersteunende animaties en het schoonknippen van beelden die onnodig zijn. Het proces is op dit moment vooral technisch en lijkt af toe een puzzel omdat lange ruwe opnames structureel op volgorde in beeld moeten worden gebracht. Het uiteindelijke doel van de video's is namelijk de droge materie te verfraaien waardoor het alternatief bereikbaarder wordt voor mensen zonder technische kennis.

Het verhaal van TBOT:

I joined Take Back Our Tech (TBOT) because I felt conflict was coming on the front lines of the internet. Not everyone is prepared for what's to come and trusts powerful software services and companies.

Since the Cambridge Analytica leaks in 2016 but also 2020, a large group of people has become aware of the effects of trading personal data. But whistleblower Edward Snowden also proved a few years ago the ways in which Big Tech and especially government agencies are using our data. In terms of operating systems, both mobile and desktop, there are still only two major providers. They promise more privacy, but the reality is different. We see that in the first half of TBOT: Take Back Our Tech. Especially in this article, Ramiro Romani, the founder of TBOT, explains in detail and substantiated what the privacy problems of the most used desktop operating systems are. Whether you agree or not, we have entered an interesting and at the same time creepy world in which I think it is important that there is more attention for alternatives.

,,Let's use technology that doesn't use us"

Creation of the alternative

TBOT's content is intended for those who are willing to make the sacrifices that come with moving away from comfortable software and want to make a difference in a tech world where less and less privacy, choice and freedom seem to be available. Rather, TBOT teaches its users about easy-to-use software that is free and open source, but more importantly, it doesn't spy on them and give them control over what data they release. By connecting engaging and conscious users with hard-working developers, an ecosystem is created that people need to make concrete changes in their lives.

takebackourtech.org/

Make process

In this ongoing project I focus 80% on video editing and 20% animation. Because the content can often come across as dry, the appropriate sound design is also playing an increasingly important role. For each episode, for the intros and transitions, I brought to life the illustrations of Ulysses XYZ, part of the TBOT design team and I mainly enhance the content with overlays, transitions, simple supporting animations and trimming images that are unnecessary. The process is currently mainly technical and sometimes seems like a puzzle because long raw recordings have to be structurally imaged in sequence. The ultimate goal of the videos is to embellish the dry info, making the alternative more accessible for people without technical knowledge.

The story of TBOT:

No items found.

Take Back Our Tech

December 12, 2021