Creatieve Revolte
home
portfolio
shop
info
contact
Home
portfolio
shop
0
info
contact

Ik maakte een grote livestream pack voor The Greater Reset. Online maatschappelijke debatten en inspiratie voor verandering vanaf de onderste laag.

Zoals je misschien merkt zitten we in een tijd van grote veranderingen. Veel systemen en denkwijzen zijn verouderd en dienen ons als mensheid maar ook de planeet en de dieren niet. Er komen steeds meer initiatieven om dit aan te pakken, zowel vanuit de top als lokaal. Hoewel deze top, dus de invloedrijke mensen op deze aarde, langzamerhand bewegen naar een duurzamere toekomst met initiatieven als The Great Reset, ontstaan er bij de mensen ook andere vragen. Want het initiatief van The World Economic Forum lijkt alleen deze top te dienen. Door bijvoorbeeld uitspraken als 'You will own nothing and you will be happy' die in een marketing campagne is gebruikt. Wie zijn dan degene die niets zullen bezitten? En een betere vraag: Wie zijn degene die wel iets zullen bezitten?

Sommige mensen, zoals ik krijgen hierdoor twijfels over de maatschappelijke uitwerking van deze plannen. Want bijvoorbeeld onderwerpen als machtsstructuren, trans-humanisme, privacy, belasting-omzeiling, verdachte geldstromen, belangen verstrengeling, vrije media, ethiek van AI, het gecentraliseerde geld systeem en ga zo door worden in deze campagnes niet met het lokale perspectief behandeld. Ik krijg meer het idee dat er voor mij besloten wordt zonder dat ik daar keuze in heb. Bovendien zijn veel van de sprekers niet democratisch gekozen. Genoeg reden om mijn skills in te zetten voor ook de lokale achterban, de mensen zelf, de grotere reset.

Toen in januari 2021 veel mensen bezig waren met klagen over de lockdown en beperking van vrijheden, meldde ik me aan als vrijwilliger bij The Greater Reset. Ik wilde onderdeel zijn van de oplossing en zelf wat kunnen doen in plaats van passief klagen bij de overheid. John, Derrick en Ramiro, de organisatoren van The Greater Reset, hadden een online streaming event georganiseerd in de week dat ook de leden van het WEF samen kwamen in Davos. Om zo duidelijk het tegengeluid te laten klinken. Het evenement was opgedeeld in 5 dagen met verschillende themas en sprekers. Elke dag bestond uit een apart thema: Dag 1 - The Agora, Dag 2 - Health & Education, Dag 3 - Nature, Dag 4 - Technology en Dag 5 - Community. Hiervoor maakte ik een complete streaming pack met een geanimeerd logo, lower thirds, countdown video's, videoloops en achtergronden. De stream verliep de eerste dagen niet vlekkeloos maar de inhoud van sommige sprekers was geweldig. Het inspireerde veel mensen zelf de verantwoordelijkheid te nemen op een bekrachtigende manier.

Later, na de succesvolle stream in januari 2021 met vele kijkers over de gehele wereld via verschillende (censuur vrije) platformen, werd ik gevraagd om ook voor de tweede editie een livestream pack te maken. Ook verschillende bedrijven met maatschappelijke intenties keken in januari mee waardoor we een aantal hoofdsponsors kregen. Wat er in resulteerde dat ik met het maken van de nieuwe editie, afspraken had gemaakt voor de volgende editie met nette compensatie. Ook konden er nu offline events georganiseerd worden en werden er andere sprekers geboekt van hogere kwaliteit. Ik had veel meer tijd voor de branding en heb de videocontent gebaseerd op de look & feel van Sergio's grafisch ontwerp. Er was ruimte voor allerlei onderwerpen waarvan sommige zeer controversieel en politiek gevoelig en andere universeel geaccepteerd. Iedereen kon zijn zegje doen, publiek kon aan het eind vaak vragen stellen en de sfeer was zeer open en optimistisch. Het publiek werd daadwerkelijk geïnspireerd om in plaats van dood te staren op het probleem, juist actie te ondernemen in de richting van de verandering die men wilt zien.

I made a big livestream pack for The Greater Reset. Online social debates and inspiration for change from the bottom up.

As you may have notice, we are in a time of great change. Many systems and ways of thinking are outdated and do not serve humanity the planet and the animals. More and more initiatives are being taken to tackle this, both from the top and locally. Although this top, i.e. the influential people on this earth, are gradually moving towards a more sustainable future with initiatives such as The Great Reset, other questions arise among the people. Because the initiative of The World Economic Forum only seems to serve this summit. For example, statements such as 'You will own nothing and you will be happy' that have been used in their marketing campaign. Who then are the ones who will have nothing? And a better question: Who are the ones who will own something?

This gives some people, like me, doubts about the social impact of these plans. Because, for example, topics such as power structures, trans-humanism, privacy, tax avoidance, suspicious money flows, conflicts of interest, free media, ethics of AI, the centralized money system and so on are not really considered from the local perspective in these campaigns. I get the feeling that decisions are made for me without me having a choice. Moreover, many of the speakers are not democratically elected. Enough reason to use my skills for the local supporters, the people themselves, the greater reset.

When many people were complaining about the lockdown and the restriction of freedoms in January 2021, I volunteered at The Greater Reset. I wanted to be part of the solution and be able to do something myself instead of passively complaining to the government. John, Derrick and Ramiro, the organizers of The Greater Reset, had organized an online streaming event for the same week that the members of the WEF also gathered in Davos. To make the counter more impactful, the event was divided into 5 days with different themes and speakers. Each day consisted of a separate theme: Day 1 - The Agora, Day 2 - Health & Education, Day 3 - Nature, Day 4 - Technology and Day 5 - Community. For this I made a complete streaming pack with an animated logo, lower thirds, countdown videos, video loops and backgrounds. The content of some speakers was great. It inspired many people to take responsibility for themselves in an empowering way.

Later, after the successful stream in January 2021 with many viewers all over the world via various (censorship-free) platforms, I was asked to make a livestream pack for the second edition as well. Various companies with social intentions also participated in January, which resulted in a number of main sponsors. As a result, by making the new edition, I had made agreements with a decent compensation. Offline events could now also be organized and other speakers with fresh insights and a quality message were booked. I had much more time for the branding and based the video content on the look & feel of Sergio's graphic design. There was room for all kinds of topics, some of which were highly controversial and politically sensitive and others universally accepted. Everyone could have their say, the audience could often ask questions at the end and the atmosphere was very open and optimistic. The audience was actually inspired to take action toward the change they want to see instead of staring at the problem.

No items found.

Grassroots revolutie met The Greater Reset

May 24, 2021