Creatieve Revolte
home
portfolio
shop
info
contact
Home
portfolio
shop
0
info
contact

Ik maakte een grote livestream pack voor The Greater Reset. Online maatschappelijke debatten en inspiratie voor verandering vanaf de onderste laag.

Zoals je misschien merkt zitten we in een tijd van grote veranderingen. Veel systemen en denkwijzen zijn verouderd en dienen ons als mensheid maar ook de planeet en de dieren niet. Er komen steeds meer initiatieven om dit aan te pakken. Zowel vanuit de top als lokaal. Hoewel deze top, dus de invloedrijke mensen op deze aarde, langzamerhand bewegen naar een duurzamere toekomst met initiatieven als The Great Reset, ontstaan er bij de mensen ook andere vragen. Want het initiatief van The World Economic Forum lijkt alleen deze top te dienen. Of het dat nu bewust is of niet, niet alle mensen kijken naar de top om hun problemen op te lossen. Hierover meer info in dit uitgebreide gesprek op het kanaal van "De nieuwe wereld".

Dit motiveert sommige mensen, zoals ik, om te praten en na te denken over de oplossingen die wij willen zien. Want bijvoorbeeld onderwerpen als machtsstructuren, trans-humanisme, privacy, belasting-omzeiling, verdachte geldstromen, belangen verstrengeling, vrije media, ethiek van AI, het gecentraliseerde geld systeem en ga zo door worden in deze campagnes niet echt vanuit een lokaal oogpunt behandeld. Ik krijg meer het idee dat er voor mij als burger beslissingen genomen worden zonder dat ik daar voor gekozen heb. Genoeg reden om mijn skills in te zetten voor ook de lokale achterban, de mensen zelf, de grotere reset.

Toen in januari 2021 veel mensen bezig waren met klagen over de lockdown en beperking van vrijheden, pitchte ik mijn werk bij The Greater Reset. Ik wilde onderdeel zijn van de oplossing en zelf wat kunnen doen in plaats van passief klagen bij de overheid. John, Derrick en Ramiro, de organisatoren van The Greater Reset, hadden een online streaming event georganiseerd in de week dat ook de leden van het WEF samen kwamen in Davos. Om zo duidelijk het tegengeluid te laten klinken. Het evenement was opgedeeld in 5 dagen met verschillende themas en sprekers. Elke dag bestond uit een apart thema: Dag 1 - The Agora, Dag 2 - Health & Education, Dag 3 - Nature, Dag 4 - Technology en Dag 5 - Community. Hiervoor maakte ik een complete streaming pack met een geanimeerd logo, lower thirds, countdown video's, videoloops en achtergronden. De stream verliep de eerste dagen niet vlekkeloos maar de inhoud van sommige sprekers was geweldig. Het inspireerde veel mensen zelf de verantwoordelijkheid te nemen op een bekrachtigende manier.

Later, na de succesvolle stream in januari 2021 met vele kijkers over de gehele wereld via verschillende (censuur vrije) platformen, werd ik gevraagd om ook voor de tweede editie een livestream pack te maken. Ook verschillende bedrijven met maatschappelijke intenties keken in januari mee waardoor we een aantal hoofdsponsors kregen. Wat er in resulteerde dat ik met het maken van de nieuwe editie, afspraken maakte voor de volgende verbeterde editie. Er werd gezorgd worden voor offline events en andere sprekers van hogere kwaliteit. Ik kreeg veel meer tijd voor de branding en heb de videocontent gebaseerd op de look & feel van Sergio's grafisch ontwerp.

Later, na de succesvolle livestream in januari 2021 met veel kijkers over de hele wereld via verschillende (censuurvrije) platformen, werd mij gevraagd om ook voor de tweede editie een livestreampakket te maken. Ook diverse bedrijven met maatschappelijke intenties keken mee, wilden helpen en werden hoofdsponsor. Dit resulteerde in de groei van het marketingteam en ik heb hierdoor verbeteringen kunnen aanbrengen in de content voor de volgende editie. Offline-evenementen en andere sprekers van hogere kwaliteit zijn aan de lijst toegevoegd om de livestream professioneler te maken. De nieuwe professionele ontwerpers van het marketingteam creëerden de rest van de branding. Hierdoor kreeg ik kaders om de videocontent te baseren op de look & feel van Sergio's grafische ontwerp. Uiteindelijk ben ik verantwoordelijk geweest voor de logo animaties, lower thirds, overgangen, countdownvideo's en nog veel meer.

Er was ruimte voor allerlei onderwerpen waarvan sommige zeer controversieel en politiek gevoelig en andere universeel geaccepteerd. Iedereen kon zijn zegje doen, publiek kon aan het eind vaak vragen stellen en de sfeer was zeer open en optimistisch. Het publiek werd daadwerkelijk geïnspireerd om in plaats van dood te staren op het probleem, juist actie te ondernemen in de richting van de verandering die men wilt zien.

I made a big livestream pack for The Greater Reset. Online social debates and inspiration for change from the bottom up.

As you may have notice, we are in a time of great change. Many systems and ways of thinking are outdated and do not serve humanity the planet and the animals. More and more initiatives are being taken to tackle this, both from the top and locally. Although this top, i.e. the influential people on this earth, are gradually moving towards a more sustainable future with initiatives such as The Great Reset, other questions arise among the people. Because the initiative of The World Economic Forum only seems to serve this top. Whether consciously or not, not all people wait for the top to solve their problems.

This motivates some people, like me, to talk and think about the solutions that we want to see. For example, subjects such as power structures, trans-humanism, privacy, tax evasion, suspicious money flows, conflicts of interest, free media, ethics of AI, the centralized money system and so on are not treated with the local perspective in these campaigns. I get the impression that decisions are made for me as a citizen without my having chosen it. Moreover, many of the WEF participants and invitees are not democratically elected but very influential. Enough reason to use my skills for the local supporters, the people themselves, The Greater Reset.

When many people were complaining about the lockdown and the restriction of freedoms in January 2021, I volunteered at The Greater Reset. I wanted to be part of the solution and be able to do something myself instead of passively complaining to the government. John, Derrick and Ramiro, the organizers of The Greater Reset, had organized an online streaming event for the same week that the members of the WEF also gathered in Davos. To make the counter more impactful, the event was divided into 5 days with different themes and speakers. Each day consisted of a separate theme: Day 1 - The Agora, Day 2 - Health & Education, Day 3 - Nature, Day 4 - Technology and Day 5 - Community. For this I made a complete streaming pack with an animated logo, lower thirds, countdown videos, video loops and backgrounds. The content of some speakers was great. It inspired many people to take responsibility for themselves in an empowering way.

Later, after the successful livestream in January 2021 with many viewers all over the world via various (censorship-free) platforms, I was asked to make a livestream pack for the second edition as well. Various companies with social intentions also watched it, wanted to help and became the main sponsors. This resulted in the growth of the marketing team and me making improvements for the following edition. Offline events and other higher quality speakers were added to the list. Professional designers from the new marketing team created the rest of the branding so I based the video content on the look & feel of Sergio's graphic design. I have succesfully finished the logo animations, lower thirds, transitions, countdownvideo's and much more before the livestream started.

There was room for all kinds of topics, some of which were highly controversial and politically sensitive and others universally accepted. Everyone could have their say, the audience could often ask questions at the end and the atmosphere was very open and optimistic. The audience was actually inspired to take action toward the change they want to see instead of staring at the problem.

No items found.

Grassroots revolutie met The Greater Reset

May 24, 2021