Creatieve Revolte
home
portfolio
shop
info
contact
Home
portfolio
shop
0
info
contact

John en Rebecca organiseren evenementen vol inspirerende presentaties om men met kennis en gereedschap de technocratische grote steden te kunnen verlaten. Ze geloven in vrije coöperatieve gemeenschappen en netwerken en geven met gelijkgestemden aandacht aan agoristische alternatieven in de Verenigde Staten en Buitenland.‍

In mijn zoektocht naar oplossingen van de problemen in het huidige systeem kwam ik in contact met John & Rebecca Bush. Na meerdere ‘Greater Reset’ evenementen, die in het teken stonden van oplossingen voor verbetering van de samenleving, vroeg John me in November mee te helpen aan het ‘Exit & Build’ evenement. Ze zijn het oneens met de technocratische, tirannieke en gecentraliseerde controle en werken vanuit een agoristisch oogpunt aan een alternatief.

Agorisme


Een libertarische sociale filosofie die een samenleving propageert waarin alle relaties tussen mensen zijn gebaseerd op vrijwillige transacties volgens de theorie van de "counter-establishment-economics" van Samuel Edward Konkin III, een soort van economisch circuit dat parallel aan een overheidsgebonden markt functioneert. Dit schept de mogelijkheid om een vrijere samenleving te kunnen realiseren zonder dat de noodzaak bestaat door gewelddadige revolutie de staat omver te moeten werpen.

Wat is Exit & Build?

Deze evenementen staan in het teken van het weg bewegen van gecentraliseerde controle met daarnaast de creatie van persoonlijke vrijheid, ontwikkeling van eigen verantwoordelijkheden gemeenschappelijke welvaart.

Doelgroep en Branding

De doelgroep bestaat voornamelijk uit mensen die vastzitten in een reactionair paradigma. Mensen die zich machteloos voelen over grote veranderingen binnen het huidige systeem waar ze graag invloed op hebben omdat ze een andere visie hebben en zich binnen dit democratische systeem ongehoord voelen. Een recent voorbeeld is bijvoorbeeld de voortzetting van de digitale identiteit en corona paspoort. Meer dan 850.000 mensen in Nederland hebben in februari 2022 een petitie getekend tegen het coronatoegangsbewijs in al zijn verschijningsvormen, maar in maart 2022 is dit door de Europese Commissie met een jaar verlengd. Er lijkt gewoonweg niet geluisterd te worden naar mensen die binnen het huidige systeem veranderingen willen aanbrengen.

Ongeacht de grootte van deze doelgroep binnen de EU èn wereldwijd is er behoefte aan een alternatief. John en Rebecca Bush bieden een agoristisch alternatief. Hun visie: Het creëren van boerderijen en gemeenschappen op het platteland over de hele wereld. Het decentraliseren van instituties en financiële systemen. Het produceren van eigen voedsel en energie en het starten van je eigen onderneming in plaats van werken voor een bedrijf.

De doelgroep heeft zeer weinig tot geen vertrouwen in het huidige systeem en moet geactiveerd worden richting actie en onmiddellijke veranderingen. Maar hen ook aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheden op een motiverende bijna epische manier. Want sommige mensen binnen deze doelgroep zijn er zo ontzettend klaar mee dat ze zich: 1. Gaan isoleren en depressief worden omdat een alternatief onmogelijk lijkt.2. Een enorme frustratie ontwikkelen en dat uiten richting het narratief waarmee zij oneens zijn.

Logo

De wens was om het beeldmerk van een andere grafisch ontwerper te simplificeren. Ik heb dit uitgewerkt tot een plat en minimalistisch logo. Daarnaast heb ik de woorden ‘Exit & Build’ letterlijk versterkt met grafische elementen. De ‘E’ als universeel uitgangssymbool en de ‘I’ in‘ Build’ als hamer. Naar mijn mening dienen deze woorden al als logo. John en Rebecca zagen toch graag een extra beeldmerk met meerdere kleuren ter ondersteuning.

Website concept

Ik probeer zoveel mogelijk andere aspecten van het merk te branden. Dat is ontzettend belangrijk voor de herkenbaarheid van het merk. Daarom maakte ik een nieuw voorstel van de huidige sales pagina met daarin bijna dezelfde tekst en content. Hierin gebruikte ik het eerder voorgestelde kleurenpallet met het vaste lettertype dat ik gebruik voor het merk. Om de hoeveelheid tekst te kanaliseren en aantrekkelijkheid van het lezen ervan te verhogen, maakte ik gebruik van een structuur die rust aanbrengt in hoe de informatie overgebracht wordt. Toch bleef deze website na het pitchen een concept vanwege onbekende redenen.

Videocontent

Om bovengenoemde doelgroep aan te spreken heb ik bij de videocontent gekozen voor een zeer bombastische maar ook dramatische stijl. Dit komt omdat ik denk dat het publiek helemaal klaar is met het saaie trage en bureaucratische. Ook voor hen is er een alternatief en dat moet van de daken worden geschreeuwd. Ik gebruikte papier met plattegronden als extra visuele elementen om de stijl uit te breiden en een laatste visuele tone of voice te zetten.


John and Rebecca organize events full of inspiring presentations to help the people with knowledge and tools leave the technocratic big cities. They believe in free cooperative peers and networks, and give voiced attention to agoristic alternatives in the United States and abroad.

In my search for solutions to the problems in the current system I came into contact with John & Rebecca Bush. After several Greater Reset events focused on solutions for better society, John asked me to help with the Exit & Build event in November. They disagree with the technocratic, tyrannical and centralized control and work towards an alternative from an agoristic point of view.

Agorism

A libertarian social philosophy that promotes a society in which all relations between people are based on voluntary transactions according to the theory of "counter-establishment economics" of Samuel Edward Konkin III, a kind of economic circuit that functions parallel to a government-bound market. This creates the possibility to realize a freer society without the need to overthrow the state by violent revolution.

What is Exit & Build

These events are all about moving away from technocratic tyrannies centralized control along with the creation of personal freedom, development of personal responsibilities and common prosperity.

Target audience and branding

The target audience consists mainly of people trapped in a reactionary paradigm. People who feel powerless about major changes within the current system that they would like to influence because they have a different vision and feel unheard of within this democratic system. A recent example is the continuation of the digital identity and corona passport. More than 850,000 people in the Netherlands signed a petition in February 2022 against the coronapass  in all its forms, but in March 2022 this was extended by a year by the European Commission. There just doesn't seem to be any listening to people who want to make changes within the current system.

Regardless of the size of this target group within the EU and worldwide, there is a need for an alternative. John and Rebecca Bush offer an agoristic alternative. Their vision: Creating farms and rural communities around the world. Decentralizing institutions and financial systems. Producing your own food and energies starting your own business instead of working for a company.

The target audience has very little to no confidence in the current system and needs to be activated towards action and immediate changes. But also addressing them about their own responsibilities in a motivational almost epic way. Because some people within this target group are so fed up with it that they: 1. Start isolating and become depressed because an alternative seems impossible.2. Developing a huge frustration and expressing it towards the narrative with which they disagree.

Logo

The wish was to simplify the logo of another graphic designer. I have developed this into a flat and minimalistic logo. In addition, I literally reinforced the words 'Exit & Build' with graphic elements. The 'E' as a universal exit symbol and the 'I' in 'Build' as a hammer. In my opinion, these words already serve as a logo. John and Rebecca would have liked to see an additional logo with multiple colors to support them.

Website concept

I try to design as many other aspects of the brand as possible. This is extremely important for brand recognition. That's why I made a new proposal of the current sales page with almost the same text and content. I used the previously suggested color palette with the fixed font that I used for the brand. To channel the amount of text and increase the attractiveness of reading it, I used a structure that brings rest to how the information is conveyed. However, after the pitching, this website remained a concept for unknown reasons.

Video content

In order to appeal to the aforementioned target group, I have chosen a very bombastic but also dramatic style for the video content. This is because I believe that the audience is completely done with the boring slow and bureaucratic. There is also an alternative for them and that should be shouted from the rooftops. I used paper with floor plans as extra visual elemens for the style to expand and set a final visual tone of voice.

No items found.

Exit & Build

November 6, 2021