Creatieve Revolte
home
portfolio
shop
info
contact
Home
portfolio
shop
0
info
contact

Een vernieuwde website en branding voor een veelzijdige en bekende stemacteur.

Toen ik Bob voor het eerst sinds lange tijd weer sprak en genoot van zijn prettige gastvrijheid in het platte maar zeer rustgevende Almere, probeerde ik een beeld te krijgen van zijn veelzijdige karakter. Bob heeft met zijn vaardigheden door de jaren heen ontzettend veel ervaring opgedaan en ik zag dat hij met z'n oude website moeite had om zijn verhaal gestructureerd te vertellen. Hij zingt, coacht, regisseert en acteert maar staat vooral bekend om zijn stem. Er werden op zijn oude website losse filmpjes en lappen tekst getoond. Probleem was dat niet elke bezoeker tijd en interesse had om dit te lezen of te zien. Daarnaast was de website technisch gezien erg verouderd. Voor wijzigingen moest hij bijvoorbeeld contact opnemen met zijn webdesigner en de website was niet smartphone en tablet vriendelijk. Tot slot was het de bedoeling dat de website ook wel wat extra klanten zou trekken dus commercieel gezien mocht er ook wat aan veranderen.

Filterproces

Ik besloot met een trechter structuur de website vorm te geven. Nieuwe bezoekers worden hierdoor niet overladen met informatie en beelden, maar slechts geïntroduceerd. De eerste klasse bezoekers heeft ook niet meer tijd dan 45 seconden tot 1 minuut. Dus de homepagina scrollbaar en een kort overzicht van zijn vaardigheden, beoordelingen en klanten. Ook de video op zijn homepagina is binnen deze structuur vormgegeven. Eerst een korte opsomming daarna zijn portfolio op volgorde van relevantie. Ik ben er hierbij dan ook van uit gegaan dat men de video al sluit na 1 minuut.

Branding

Het branding proces is gebaseerd op Bob's veelzijdige karakter en passie voor theater. Ik koos theaterblack als de eerste hoofdkleur gebaseerd op de donkere ruimte waarin mensen zitten voordat de film of theater te spelen begint. Het publiek is nieuwsgierig, de ogen wennen aan het donker en alle impulsen zijn verdwenen. Dit creëert rust en mensen beginnen zich te concentreren op de dingen die ze kunnen zien. Rood is de secundaire kleur gebaseerd op de kleur van theater gordijnen en psychologisch past Bob's passie voor zijn beroep.

kleurgebruik voor grafische elementen is gebaseerd op deze foto.
Grootte van vak duidt hoeveelheid kleurgebruik aan.

Het idee voor het logo kwam eigenlijk vrij natuurlijk tot stand. 'De microfoon' vind ik te cliché in de voice-over branche. Stem en geluid zijn direct met elkaar verweven: Stem -> Geluid -> Frequentie -> Golflengte. Verdere onderbouwing is eigenlijk niet nodig, het spreekt voor zich. Ik gooide wat technische creativiteit in de ether en na een paar ups en downs zaten Bob en ik op dezelfde golflengte over het eindresultaat: Bob's new vibe!


A fresh website and branding for a versatile and well-known voice actor.

It had been a while scince I spoke to Bob again while I enjoyed his pleasant hospitality in the flat but very peaceful Almere. I tried to get a picture of his versatile character. Bob has gained a lot of experience with his skills over the years and I saw that he had trouble telling his story in a visual structured way with his old website. He sings, coaches, directs and acts, but is best known for his voice. Separate videos and pieces of text were shown on his old website. The problem was that not every visitor had the time and interest to read or see this. In addition, the website was technically very outdated. For example, he had to contact his web designer for changes and the website wasn't  smartphone and tablet friendly. Finally, it was intended that the website would also attract some extra customers. So from a commercial point of view, something could also change.

Filtering process

I decided to design the website with a funnel structure. In this way new visitors aren't overloaded with information and images, but just introduced. The first class visitors also have no more than a 45 seconds to 1 minute timespan. So the homepage was made scrollable with a brief overview of his skills, reviews and customers. The video on his homepage is also designed within this structure. First a brief summary, then his portfolio in order of relevance. I have therefore assumed that the video will be closed after 1 minute.

Branding

The branding process is based on Bob's versatile character and his passion for theater. I chose theater black as a main color based on the dark space people sit in before the movie or theater starts. On that moment the audience is curious, their eyes get used to the dark and all impulses have disappeared. This creates rest and people begin to focus on the things they can see. Red is the secondary color based on the color of theater curtains and psychologically fits Bob's passion for his profession.

The use of color for graphic elements is based on this photo.
Box size indicates amount of color usage.

The idea for the logo actually came up pretty naturally. In my opinion 'The microphone' is too cliché in the voice-over industry. Voice and sound are directly intertwined: Voice -> Sound -> Frequency -> Wavelength. There is actually no need for further substantiation, it goes without saying. I threw in some technical creativity and after a few ups and downs tuned the final result to Bob's new vibe!

No items found.

Bob's new vibe

January 10, 2020