Algemene voorwaarden Creatieve Revolte

Artikel 1 Definities 

1. Creatieve Revolte is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het specialiseren van visuele communicatie en het creëren van unieke en herkenbare content in de vorm van video, animatie en statische afbeeldingen.

2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.

3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Consument) of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Zakelijke Klant) en gebruikmaakt van de Diensten van Creatieve Revolte.

4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Creatieve Revolte en/of Klant.

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de tussen Creatieve Revolte en Klant gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Creatieve Revolte zich jegens Klant verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en Klant zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Creatieve Revolte en de aanvaarding daarvan door Klant, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 en 4.4 van deze Algemene voorwaarden. 

6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Creatieve Revolte en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten, onder andere inhoudende motion design, video editing en vormgeving, en geleverde Producten alsmede alle andere door Creatieve Revolte ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht. 

7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door Creatieve Revolte en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Producten, onder andere inhoudende de producten die te maken hebben met de visuele aankleding van een bedrijf, zoals pennen, bedrijfskleding, banners, briefpapier etc., die op de Website worden aangeboden en al dan niet zijn gemaakt door Creatieve Revolte zelf. 


8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website van Creatieve Revolte, te raadplegen via https://www.creatieverevolte.nl

Artikel 2 Identiteit van Creatieve Revolte

1. Creatieve Revolte is bij de KvK geregistreerd onder nummer 70626685 en draagt btw-identificatienummer NL002248859B71. Creatieve Revolte is gevestigd aan Kwartelstraat 2 (4815GH) te Breda. 

2. Creatieve Revolte is per e-mail te bereiken via Philipdirven@live.nlof middels de Website https://www.creatieverevolte.nl/en telefonisch op 0644409789.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 


1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Creatieve Revolte en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Creatieve Revolte overeengekomen. 

3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 

4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant. 

5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in dezeAlgemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overigebepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de geheleOvereenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijkgeval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe,geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadertbinnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst 

1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 

2. Klant kan contact opnemen met Creatieve Revolte via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten of Producten. 

3. Creatieve Revolte zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een (elektronische) opdrachtbevestiging.

4. Klant kan tevens bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling.

5. Als Creatieve Revolte een bevestiging naar Klant stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Creatieve Revolte kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

6. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Creatieve Revolte dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Creatieve Revolte deze schriftelijk bevestigt.

7. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf isgegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Creatieve Revolte.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst 

1. Creatieve Revolte zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.  

2. Creatieve Revolte heeft bij de levering van de Diensten slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat Creatieve Revolte niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die Klant bij de levering van Diensten voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald.

3. Creatieve Revolte heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

4. Bij het inschakelen van derden zal Creatieve Revolte de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Creatieve Revolte worden doorbelast aan Klant.   

5. De Overeenkomst kan alleen door Creatieve Revolte worden uitgevoerd indien Klant volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan Creatieve Revolte bij het sluiten van de Overeenkomst. Klant draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan Creatieve Revolte aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Creatieve Revolte worden verstrekt.    

6. Klant draagt er zorg voor dat Creatieve Revolte zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

7. Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van Producten eentermijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fataletermijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant CreatieveRevolte hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Creatieve Revoltedient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnoguitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst 

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Creatieve Revolte en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 

2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden. 

3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Creatieve Revolte op en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. 

4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Creatieve Revolte en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk. 


Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

1. Creatieve Revolte is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Creatieve Revolte goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Creatieve Revolte Klant door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. 

2. Voorts is Creatieve Revolte bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3. Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Klant in verzuim is, dan is Creatieve Revolte gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. Artikel 8 Herroepingsrecht en retournering Producten 

1. Dit Artikel is slechts van toepassing op een met de Consument gesloten Overeenkomst op afstand. De Zakelijke Klant komt derhalve geen herroepingsrecht toe.

2. Klant heeft het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht). 

3. Bij de Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Diensten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen op de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten. 

4. Voor Klant geldt dat de Overeenkomst niet meer kan worden geannuleerd ingeval Creatieve Revolte de Diensten volledig levert binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Bij het afsluiten van de Overeenkomst verleent Klant hiervoor toestemming aan Creatieve Revolte en verklaart hij afstand te doen van het Herroepingsrecht. 

5. Voorts geldt dat Klant het Herroepingsrecht behoudt indien de levering van de Diensten, op verzoek van Klant, gedeeltelijk geschiedt binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Wel is Klant gehouden te betalen voor de reeds geleverde Diensten.  

6. Bij een Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Producten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen voor Klant, of een door Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, op de dag waarop hij: 
1. Het Product heeft ontvangen;
2. Het laatste Product heeft ontvangen indien Klant in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
3. De laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van het Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
4. Het eerste Product heeft ontvangen bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode. 

7. Indien Klant binnen de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel gebruikmaakt van het Herroepingsrecht, zal Creatieve Revolte het gehele door Klant betaalde bedrag inclusief verzendkosten binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van het Product volledig terugstorten. 

8. Na de herroepingstermijn is kosteloze retournering slechts mogelijk indien Klant kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan aan het Product die niet door Klant is veroorzaakt. Hierbij geldt voor Klant een wettelijk bewijsvermoeden, inhoudende dat wanneer het Product binnen 12 (twaalf) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord. 

9. Klant is gedurende de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen Product en de verpakking. Klant zal het Product slechts gebruiken en de verpakking slechts openen voor zover dit nodig is om het Product te inspecteren. Hierbij geldt het uitgangspunt dat Klant het Product niet verder mag inspecteren dan in een fysieke winkel zou gebeuren. Indien Klant besluit het Product te retourneren, en het niet nodig is de verpakking te verwijderen, vraagt Creatieve Revolte dit dan ook na te laten. 

10. Klant is slechts aansprakelijk voor waardevermindering van het Product indien dit het gevolg is van inspectiehandelingen die verder gaan dan de in lid 8 van dit Artikel genoemde handelswijze.

11. De kosten van retournering zullen door Creatieve Revolte aan Klant worden terugbetaald indien Creatieve Revolte de retour gezonden Producten (volledige bestelling) heeft ontvangen.

12. Creatieve Revolte is verplicht om bij een op afstand gesloten Overeenkomst aan Klant een retourformulier te verstrekken of deze via de Website aan te bieden. Indien Klant de bestelling wenst te retourneren, kan Klant het retourformulier invullen. Het staat Klant ook vrij om op een andere ondubbelzinnige wijze aan Creatieve Revolte kenbaar te maken de Overeenkomst op afstand te ontbinden.

13. Indien Klant op elektronische wijze het retourformulier invult of op andere elektronische wijze kenbaar maakt aan Creatieve Revolte om de Overeenkomst op afstand te ontbinden, dan bevestigt Creatieve Revolte onverwijld op een duurzame gegevensdrager de ontvangst hiervan.

Artikel 9 Annulering

Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte of (elektronische) opdrachtbevestiging is niet mogelijk.

Artikel 10 Kosten, honorering en betaling 

1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. 
2. De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Er zijn geen verzendkosten voor het sluiten van de Overeenkomst.
3. Creatieve Revolte heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. 
4. Betaling geschiedt via een iDeal, incasso of crypto valuta via een factuur. Klant is bij betaling voor Producten slechts verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs.
5. De factuur dient binnen 30 (dertig) dagen door Klant te zijn voldaan. 
6. Voor bestellingen binnen Nederland en België vraagt Creatieve Revolte geen verzendkosten. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Creatieve Revolte mede te delen. 
7. Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
8. Indien Creatieve Revolte besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

Artikel 11 Levering 

1. Op het moment dat de bestelling door Creatieve Revolte is ontvangen, stuurt Creatieve Revolte de Producten met inachtneming van de levertermijn zo snel mogelijk toe naar het adres dat Klant aan Creatieve Revolte kenbaar heeft gemaakt. De levertermijn van Creatieve Revolte is in beginsel maximaal 1 (een) maand. 
2. Indien Creatieve Revolte de Producten niet binnen de overeengekomen levertermijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan zo snel mogelijk in kennis. Creatieve Revolte is gerechtigd om in onderling overleg met Klant een nieuwe leverdatum overeen te komen, mits Klant hiermee akkoord gaat.  
3. De Producten zijn voor risico van de koper vanaf het moment dat de Producten bij Klant door Creatieve Revolte of een door hem aangewezen vervoerder op het opgegeven afleveradres zijn bezorgd.  
4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending plaats vanuit Breda.
5. Creatieve Revolte bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Creatieve Revolte kan ervoor kiezen om de Producten via PostNL of een andere postbezorger te laten bezorgen, maar kan ook kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen.
6. Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor Klant beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Producten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming. 
7. Indien het afgeleverde Product wezenlijk niet beantwoordt aan de Overeenkomst of ingeval een Product kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, dan wordt gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg. Klant heeft in een dergelijk geval jegens Creatieve Revolte het recht om:
1. Aflevering van het ontbrekende onderdeel of Product te eisen;
2. Herstel van het afgeleverde Product te eisen, mits Creatieve Revolte hieraan redelijkerwijs kan voldoen;
3. Vervanging van het Product te eisen, tenzij de afwijking van de Overeenkomst te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel het Product na het tijdstip dat Klant redelijkerwijs met ontbinding van de Overeenkomst rekening moest houden, teniet of achteruit is gegaan doordat Klant niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van het Product heeft gezorgd;   
4. De Overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van de Overeenkomst gezien haar geringe betekenis ontbinding niet rechtvaardigt; of 
5. De prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van de Overeenkomst. 

8. De rechten uit lid 7 onder iv en v van dit Artikel ontstaan pas indien herstel en vervanging van de afgeleverde Producten onmogelijk is of van Creatieve Revolte niet gevergd kan worden, dan wel indien Creatieve Revolte tekort is geschoten om zijn verplichtingen tot herstel of vervanging van de afgeleverde Producten binnen een redelijke termijn na te komen. 

9. Indien Klant vervanging van het Product eist, zoals bedoeld in lid 7 onder iii van dit Artikel, en het bestelde Product niet meer leverbaar is, is Creatieve Revolte gerechtigd om aan Klant een soortgelijk Product van dezelfde of soortgelijke kwaliteit te leveren. 

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle goederen geleverd door Creatieve Revolte blijven in het eigendom van Creatieve Revolte, voor zolang deze goederen niet of niet helemaal zijn afbetaald. 
2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Creatieve Revolte door zaakvorming of anderszins tenietgaat, behoudt Creatieve Revolte zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Klant nog aan Creatieve Revolte verschuldigd is of zal zijn. Klant dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van Creatieve Revolte te vestigen.  

Artikel 13 Aansprakelijkheid 

1. Dit Artikel is slechts van toepassing op een met de Zakelijke Klant gesloten Overeenkomst. 
2. Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Creatieve Revolte is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt. 
3. De levertermijn als genoemd in artikel 10.1 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Creatieve Revolte nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Overeenkomst te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Creatieve Revolte enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
4. Creatieve Revolte is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Creatieve Revolte, verleent Klant de bevoegdheid aan Creatieve Revolte om, als een door Creatieve Revolte ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Klant te aanvaarden.
5. Ten aanzien van de verleende Diensten van Creatieve Revolte geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Creatieve Revolte kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld omtrent ontevredenheid van Klant over de geleverde Diensten.
6. Creatieve Revolte is niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan de Producten tijdens het transport, overeenkomstig artikel 10 lid 4 van deze Algemene voorwaarden. 
7. Creatieve Revolte is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
8. Creatieve Revolte is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website. 
9. Creatieve Revolte is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13. 
10. Klant vrijwaart Creatieve Revolte voor aanspraken van derden, vanwelke aard ook, die verband houden met de Diensten. 
11. Indien Creatieve Revolte aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Creatieve Revolte met betrekking tot haar Diensten. 
12. De aansprakelijkheid van Creatieve Revolte is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Creatieve Revolte niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag. 
13. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Creatieve Revolte. 
14. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zoveraansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 14 Garantie 

1. Creatieve Revolte biedt een garantie voor de door haar geleverde Producten tegen materiaal-    en fabricagefouten. De garantie houdt in dat Creatieve Revolte de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig kosteloos vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij Creatieve Revolte te worden gemeld. 
2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade. 
3. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden. 
4. De periode van garantie is [ANTWOORD VRAAG 4] vanaf het tijdstip van aflevering, tenzij anders is overeengekomen. 
5. Indien Creatieve Revolte herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit Artikel genoemde kader vallen, komen de kosten volgens de wet voor rekening van Creatieve Revolte.  
6. Het in de Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laatonverlet de garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet.

Artikel 15 Reclame

1. Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald. 
2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen 14 (veertien) werkdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk aan Creatieve Revolte te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één maand schriftelijk te worden gemeld bij Creatieve Revolte overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit Artikel. Hierbij geldt voor Klant een wettelijk bewijsvermoeden die inhoudt dat wanneer het Product binnen 12 (twaalf) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord. 

Artikel 16 Vertrouwelijkheid van gegevens 

Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangengegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze vanvertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij dievertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor hetdoel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval alsvertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanigzijn aangeduid. Creatieve Revolte kan hieraan niet worden gehoudenindien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk isingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift ofvoor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 17 Intellectuele eigendom

1. Creatieve Revolte behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 
2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Creatieve Revolte van gegevens. Klant zal Creatieve Revolte vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden. 

Artikel 18 Klachtenregeling

1. Indien Klant een klacht heeft, dient Klant dit schriftelijk te zenden aan Philipdirven@live.nl of telefonisch te melden via 0644409789. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Creatieve Revolte in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.
2. Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 19 Wijzigingsbeding

1. Creatieve Revolte behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Creatieve Revolte zal Klant hiervan tijdig op de hoogte brengen. 
2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Klant van toepassing op de Overeenkomst.
3. De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat Creatieve Revolte Diensten of Producten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen. 

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Creatieve Revolte en haar Consument is Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen die tussen Creatieve Revolte en Consument mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Klant zijn of haar woonplaats heeft.
3. Alle geschillen die tussen Creatieve Revolte en de Zakelijke Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda.